Ładowanie…

Aktualności

3 stycznia 2022
Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2021

Termin składania sprawozdania za rok 2021 to 15 marca 2022 roku.

Sprawozdanie mogą Państwo przygotować i złożyć samodzielnie, korzystając z konta użytkownika głównego w systemie BDO, według instrukcji znajdującej się na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support.

Istnieje również możliwość przygotowania sprawozdania przez zespół TROXI.

O szczegółach mogą dowiedzieć się Państwo na stronie troxi.com.pl/sprawozdania oraz kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.


31 sierpnia 2020
Instrukcja dot. sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019. W tym roku sprawozdania te po raz pierwszy składane mogą być tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO (bdo.mos.gov.pl). Termin składania sprawozdań został przesunięty na 31 października 2020 r.

Sprawozdanie mogą Państwo przygotować i złożyć samodzielnie, korzystając z konta użytkownika głównego w systemie BDO, według instrukcji znajdującej się na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support.

Istnieje również możliwość przygotowania sprawozdania przez zespół TROXI.

O szczegółach mogą dowiedzieć się Państwo na stronie troxi.com.pl/sprawozdania oraz kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.


3 kwietnia 2020
Instrukcja generowania klucza API

Informujemy o wdrożeniu systemu informatycznego, który w ogromnym stopniu ułatwi nam dalszą współpracę, ograniczając Państwa zaangażowanie w system BDO do minimum.

Uruchomienie narzędzia będzie możliwe po przekazaniu nam drogą mailową „kluczy dostępowych ” (tzw. API) użytkownika obsługującego wg załączonej instrukcji.


9 grudnia 2019
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020r. tworzenie i przesyłanie dokumentów towarzyszących przekazaniu odpadów (karta przekazania odpadów) będzie możliwy wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Państwa indywidualnego konta przedsiębiorcy w BDO, przy użyciu Państwa LOGINU i HASŁA otrzymanego wraz z numerem BDO.

Przekazanie i transport odpadów będzie możliwy dopiero po uprzednim wygenerowaniu przez Państwa elektronicznej KPO i przekazaniu jej kierowcy.

Prosimy o sprawdzenie czy są Państwo zarejestrowani w systemie, oraz czy Państwa Login i Hasło są aktywne (rejestr-bdo.mos.gov.pl).


11 września 2019
Oświadczenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie

Poniżej udostępniamy oświadczenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 11, dotyczące zmiany przepisów dotyczących dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów (DPU).

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579), z dniem 6 września 2019 r. wejdą w życie istotne zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701) – w zakresie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

    1. Uchylone zostanie brzmienie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Od dnia 6 września 2019 r. zniesiony zostanie obowiązek wydawania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie na wniosek wytwórcy odpadów.
  1. Uchylone zostanie brzmienie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zgodnie z którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami medycznymi oraz zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi jest dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów (DPU).

Po wejściu w życie powyższych zmian, dokumentem potwierdzającym przekazanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych będzie wyłącznie karta przekazania odpadów.

Wytwórcy odpadów niebezpiecznych będą zwolnieni z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami z chwilą ich przekazania do ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez podmiot prowadzący taki proces. W przypadku podmiotów, które wytwarzają do 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie – wystarczającym będzie wykazanie przekazania odpadów podmiotowi, który dysponuje zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. (Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

W związku z powyższymi zmianami ustawowymi , informujemy ,że ostatnie dokumenty potwierdzające unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych (DPU) zostaną wystawione przez spalarnię  za unieszkodliwione odpady w miesiącu sierpniu br.

Maria Długokęcka
Dyrektor Handlowy ZUO


14 lutego 2019
Oświadczenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie

Poniżej udostępniamy oświadczenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 11, dotyczące awarii instalacji termicznego przekształcania odpadów.

OŚWIADCZENIE ZUO


4 lipca 2018
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Poniżej udostępniamy formularze niezbędnie do zgłoszenia Państwa działalności w rejestrze BDO. Zamieszczamy również wzory poprawnie wypełnionych dokumentów. Wypełnione i podpisane druki prosimy przesłać na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia Państwa przedsiębiorstwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

WNIOSEK O WPIS DO BDO

OŚWIADCZENIE WYTWÓRCY ODPADÓW

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wpisu do BDO znajdują się na stronie bdo.mos.gov.pl.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach), tj. do 24 lipca 2018 r.


23 maja 2018
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Przypominamy o obowiązku uzyskania wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Obowiązek ten wynika z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) i dotyczy m.in wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wpisu do BDO oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie bdo.mos.gov.pl.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach), tj. do 24 lipca 2018 r.


2 maja 2018
Informacja o przekształceniu przedsiębiorstwa

Informujemy, że 2 maja 2018r. zakończony został proces przekształcenia naszego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym prosimy o uwzględnieniu tego faktu w Państwa rejestrach a także o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

Zakład Obrotu Odpadami TROXI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regon 380079754
NIP 7891776526
KRS 0000728299

W wyniku przekształcenia, wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczasowym stronom w obrocie gospodarczym (tj. w zakresie umów, kontraktów, własności itp.) oraz administracyjnoprawnym (tj. w zakresie decyzji, zezwoleń itp), przeszły na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższe przekształcenie odbyło się w oparciu o przepisy ustawy z dn. 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017 poz 1577 z późn. zm.) a w szczególności o art. 551 i art. 584 wspomnianej ustawy.