Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30

Odpady niebezpieczne – bezpiecznie!

Odpady przemysłowe

Przyjmujemy do zagospodarowania odpady przemysłowe, również niebezpieczne z wielu dziedzin produkcji: m.in. automotive, przemysł metalowy, meblarstwo, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, warsztaty samochodowe i lakiernicze i wiele innych. Jesteśmy w stanie zagospodarować również problemowe odpady porozbiórkowe: azbest, papę, wełnę mineralną i styropian. Po odbiorze przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za dalsze postępowanie z odpadami, co jest potwierdzane stosownymi dokumentami. Dysponujemy specjalistycznym transportem, spełniającym wymogi konwencji ADR. Świadczymy również usługi odbioru do zniszczenia dokumentów poufnych.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Jako nieliczni zajmujemy się odbiorem do utylizacji zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych weterynaryjnych. Posiadamy własny, specjalistyczny transport pojazdami ADR oraz pracowników z niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Wypracowaliśmy szereg procedur bezpieczeństwa dzięki czemu nasi pracownicy i klienci czują się bezpiecznie. Obszar działania TROXI obejmuje województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Zgodnie z obowiązującą „zasadą bliskości” odpady medyczne i weterynaryjne poddawane są utylizacji termicznej na terenie województwa, w obrębie którego zostały wytworzone.

Samorządy

Naszą propozycją dla samorządów jest odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych i niebezpiecznych pochodzących z tzw. PSZOK-ów (punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ) odbieramy m.in. -przeterminowane leki, odpady papy i azbestu, uszkodzone termometry, baterie, zużytą elektronikę.

Recykling

Oferujemy rozwiązania dla każdego wytwórcy odpadów u którego powstają surowce wtórne:

  • makulatura
  • tworzywa sztuczne
  • stłuczka szklana
  • styropian

System BDO – wsparcie dla naszych klientów

Czym jest BDO? To Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest rozbudowanym systemem teleinformatycznym, którego cele jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami oraz zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą. Dzięki systemowi, podmioty uczestniczące w gospodarowaniu odpadami realizują obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne w sposób elektroniczny, co pozwala na prostsze zarządzanie dokumentacją i odpadami.

Rejestr

W ramach systemu BDO, Marszałek województwa właściwy dla danego podmiotu prowadzi rejestr podmiotów m.in. wyprowadzających na rynek produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Szczegóły dotyczące tego, czy dany podmiot musi uzyskać wpis do systemy BDO, znajdują się na stronie bdo.mos.gov.pl/ankieta.

Ewidencja

Każdy posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów już od wielu lat. Wprowadzenie systemu BDO zmienia jedynie formę prowadzenia dokumentacji z papierowej na elektroniczną. Elektroniczna ewidencja obejmuje m.in. karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów.

Sprawozdania

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami i sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, podobnie jak ewidencję odpadów tworzy się z wykorzystaniem systemu BDO – sprawozdania składane są tylko w formie elektronicznej.

Dołącz do ponad 800 zadowolonych klientów.

Masz problem z odpadami? Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt