Loading…

Aktualności

23 maja 2018
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Przypominamy o obowiązku uzyskania wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Obowiązek ten wynika z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) i dotyczy m.in wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wpisu do BDO oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie bdo.mos.gov.pl.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach), tj. do 24 lipca 2018 r.

 

2 maja 2018
Informacja o przekształceniu przedsiębiorstwa

Informujemy, że 2 maja 2018r. zakończony został proces przekształcenia naszego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym prosimy o uwzględnieniu tego faktu w Państwa rejestrach a także o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

Zakład Obrotu Odpadami TROXI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regon 380079754
NIP 7891776526
KRS 0000728299

W wyniku przekształcenia, wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczasowym stronom w obrocie gospodarczym (tj. w zakresie umów, kontraktów, własności itp.) oraz administracyjnoprawnym (tj. w zakresie decyzji, zezwoleń itp), przeszły na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższe przekształcenie odbyło się w oparciu o przepisy ustawy z dn. 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017 poz 1577 z późn. zm.) a w szczególności o art. 551 i art. 584 wspomnianej ustawy.